Kumeyl Duası

Kumeyl Duası

Kumeyl duası Hz.Ali ra. tarafından Kumeyl b. Ziyada öğretilmiş olan duadır. Kumeyl duası Hızır as.ın duası olduğu söylenmektedir.Şaban ayının on beşinci gecesi ve her cuma gecesi ; düşmanın şerrinden emin olmak için, rızkın artması ve günahların bağışlanması niyeti ile okunur.

Kumeyl duasının arapçası

Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme inni es'eluke bi-rahmetike ve-siat kulle şey'in bi-guvvetikelleti gaharte biha kulli şey'in ve hazaa leha kulli şey'in ve zelle leha kulli şey'in ve bi-ceberutike galebte biha kulli şey'in Ve bi-izzetikelleti la yegumu leha şey'un ve bi-azametikelleti mele'et kulli şey'İn ve bi-sultani-kellezi ala kulli şey'in ve bi vechike'l-bagi ba'de fenai kulli şey'in ve bi-esmaikelleti meleet erkane kulli şey'in ve bi-ilmikellezi ehade bi kulli şey'in ve bi nuri vechikellezi ezae lehu kulli şey'in

Ya Nuru, Ya Guddus, Ya Evvel'el-evvelin ve Ya Ahir'el-ahirin. Allahummeğfirli ye'z-zunubelleti tehtikul-isam. Allahummeğfirli ye'z-zunubelleti tunzilun-nikam. Allahummeğfirli ye'z-zunubelleti tuğayyirun niam. Allahummeğfirli yez'zunubelleti tehbisud-dua. Allahummeğfirli ye'z-zunubelleti tenzil'ul-bela.
Allahummeğfirli kulle zenbin eznebtuhu ve kulle hatietin ebta'tuha. Allahumme inni etegar-rabu ileyke bi-zikrike ve esteşfiu bike ila nefsike ve es'eluke bi-cudike en tudniyeni min gurbik. Ve en tuziani şukrake ve en tulhimeni zikrak. Allahumme inni es'eluke suale haziin mutezellilin haşiin, en tusamiheni ve terhameni Ve tec'aleni bi-gısmike radiyan gania. Ve fi cemi'il-ahvali mutevazia.

Allahumme ve es'eluke suale men'işteddet fegatuh. Ve enzele bike inde'ş-şedaidi haceteh. Ve ezume fi ma indeke rağbetuh.Allahumme azume sultanuke ve ala mekanuke ve hafiye mekruke ve zahera emruke ve galebe gahruke ve ceret gudretuk. Ve la yum-kinufiraru min hukumetik.Allahumme la ecidu li-zunubi ğafiran ve la li-gabeihi satiran. Ve la li şey'in min ameliye'l-gabihi bi'l-haseni mubeddilen ğayrek. La ilahe illa ente subhaneke ve bi hamdik. Zalemtu nefsi ve tecerratu bi-cehli. Ve sekentu ila gademi zikrike ve mennike aleyy

Allahumme mevlaye kem min gabihin setertehu ve kem min fadihin min'el-belai ekaltehu ve kem min isarin vegaytehu ve kem min mekruhin defatehu ve kem min senain cemilin lestu ehlen lehu neşertehu. Allahumme azume belai ve efrate bi suu hali ve kesurat bi a'mali ve gaedet bi eğ-lali ve habeseni an nef'i bu'du emeli ve hedaetni'd-dunya bi-ğururiha ve nefsi cina-yetiha ve mitali. Ya seyyidi fe es'eluke bi-izzetike enla yehcube anke duai suu ameli ve fiali. Ve la tefzahni bi-hafiyyi met'talete aleyhi min sırri ve la tuacilni bi'l-ugubeti ala ma amiltuhu fi halevati min sui fi'li ve isaeti ve devami tefriti ve cehaleti ve kesreti şehevati ve ğafleti.

Ve kuni'llahumme bi-izzetike li fi kulli'l -ahvali raufen. Ve aleyye fi cemii'l-umuri atufen, ilahi ve rabbi men li ğayruke es'eluke keife zurri ve'n-nazara fi emri. İlahi ve Mevlaye ecrayte aleyye hukmen ittebetu fihi heva nefsi ve lem ahteris fihi min tezyini aduvvi. Feğarrani bima ehva ve es'eduke ala zalike'l-kaza fe tecaveztu bima cera aleyye min zalike bade hududike ve haleftu bade evamirike, feleke'l-hamdu aleyye fi cemii zalike ve la huccete li fima cera aleyye kazauke ve elzemeni hukmuke ve belauke ve gad eteytuke ya ilahi bade taksiri ve israfi ala nefsi mu'teziran nadimen munkesiran mustagılen musteğfiran muniben mugirran muzinen mutefifa. La ecidu meferran mimma kane minni ve la mefzeen eteveccehu ileyhi fi emri ğayragabulike uzri ve idhalike iyyaye fi seati rahmetik. Allahumme fakbel uzri verham şiddete zurri. Ve fukkeni min şeddi vesaki.

Ya Rabbi'r-ham zafe bedeni ve rikkate cildi ve dikkate azmi ya men bedee halgi ve zikri ve terbiyeti ve birri ve teğziyeti. Hebni li'b-tidai keramike ve salifi birrike bi. Ya ilahi ve seyyidi ve Rabbi eturake muazzibi bi narike bade tehvidik. Ve bade mevtaha aleyhi kalbi min marifetik. Ve lehice bihi lisani min zikrike ve tegadehu zamiri hubbike ve bade sıdgi tirafi ve duai hazien li rububiyetik. Heyhat ente ekramu min en tuzeyyie men rabbeyteh ev tubide men edneytehu ev tuşerridu men aveyteh ev tusellime ilel belai men kefeytu ve rahimteh ve leyte şiri ya seyyidi ilahi ve mavlaya e tusellitun-nare ala vucuhin harrat li azametike sacide ve ala elsunin netekat bi-tevhidike sadiga ve bi şukrike madiha ve ala gulubin iterafet bi-ilahiyyetike muhakkika ve ala zemaira havet min'el-ilmi bike hatta saret haşia ve ala cevarihe seat ila evtani te-abbudike taiaten ve eşaret bi-istiğfarike muzine ma hakkez-zannu bike ve la uhbirna bi fadlike anke ya Kerimu ya Rabb. Ve ente teğlemu zafi en galilin min belaid-dunya ve ukubatiha. ve ma yecri fiha minel mekarihi ala ehliha ala enne zalike belaun ve mekruh, galilun meksuh, yesirun bekauh, kasirun muddetuh fe keyfe'h-timali li belai'ahira ve celili vuku'il- mekarihi fiha. Ve huve belaun te'tulu muddetuh, ve yedumu mekamuh, ve la yuhaffefu an ehlih. Liennehu la yekunu illa an ğadabike ve'n-tigamike ve sahetih ve haza ma la tekumu lehu's-semavatu ve'l-ard. Ya seyyidi fe keyfe li ve ene abduke'z-zaifu'z-zelilu'l-hakiru'l-miskinu'mustegın.

Not: Biz Arapça olan Kumeyl duasını Türkçe harfler ile yazdık fakat duayı doğru okumak isteyenler arapça harf ile yazılandan okumalıdırlar.
Son Güncelleme : 03.03.2021 08:19:33
Kumeyl Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kumeyl Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Kumeyl Duası"
Ozel gunlerde de okunuyor mu
Leyla . 04.08.2017
CEVAP YAZ
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022